نشریات فرهنگی

در حال حاضر تعداد 7 عنوان نشریه دانشجویی وابسته به این معاونت با موضوعاتی همچون موضوعات قرآنی، فرهنگی، اجتماعی، حجاب و ... در  معاونت فرهنگی و اجتماعی این واحد انتشار می یابد.( تسنیم، ثنای نیکو، حنیف، جرعه نور، فانوس، فرهنگ بصیرت و گوهر حجاب از جمله نشریات منتشر شده می باشند که بصورت فصلنامه و ماهنامه ارائه می گردد.)