کارگاه های آموزشی

 
کارگاه عبارت است از گردهمائی تعدادی از افراد با تجربه و مسئول با تنی چند از کارشناسان به منظور پیدا کردن راهکار منطقی و اصولی در زمینه مسایل حرفه ای و مشکلات مورد نظر خود و افزایش مهارتهای شخصی آنان. شرکت کنندگان در کارگاه حتی المقدور می بایست دارای مسئولیت اجرائی باشند یا در آینده نزدیک به کار اجرائی بپردازند. کارگاه روشی است مبتنی بر حل مسئله و برای جلب مشارکت افراد از انواع فنون بحث گروهی استفاده می کند. برنامه ریزی آموزشی هر فعالیت جدید در طی کارگاه می بایست بر مبنای مطالبی باشد که در قبل در همان کارگاه آموزش داده شده باشد. کار گاه در طی مدت چند روز تا حداکثر یک هفته برگزار می شود. تمام شرکت کنندگان فعالانه در بحث شرکت نموده و با همکاری هم بهترین راه حل را انتخاب می کنند. یکی از متداولترین روشهای مورد استفاده در کارگاه، بحث گروهی درباره مسایلی است که از قبل تعیین شده است. هر عضو نظریات خود را ابراز نموده و در عین حال از نظرات، عقاید و تجربیات دیگران درباره سوالات مورد علاقه خود استفاده می کند. در کارگاه منابع و ماخذ مناسب در رابطه با موضوع کارگاه ارائه می شود. پس از پایان کارگاه توقع این است که در پیشرفت شغلی شرکت کنندگان، حرکتی انجام شده باشد و شرکت کنندگان در کاربرد روشهای ارائه شده ترغیب شده باشند.

هدف دقیق کارگاه ایجاد شرایطی است که در آن شرکت کنندگان در کارگاه تصمیم بگیرند، برنامه طرح نمایند و تغییرات لازم را به وجود آورند.

تعداد افراد شرکت کننده در کارگاه به طور معمول 10الی 15 نفر و تا حداکثر 25الی 30 نفر می باشد.

قبل از برگزاری کارگاه می بایست نیاز های موجود در جامعه، سیستم بهداشتی و یا کارکنان بهداشتی تعیین شود. انطباق موضوع کار گاه با نیاز های یاد شده باعث انگیزه بیشتر شرکت کنندگان برای یادگیری و عملیاتی نمودن آموخته ها می شود.

اهداف آموزشی می بایست از تحلیل نیاز ها سرچشمه گرفته باشد. تعداد افرادی که قرار است آموزش ببینند، ماهیت آموزش و کاری که فراگیران بعد از آموزش می بایست قادر به انجام آن باشند، تعریف شود.

تشکیل کمیته برگزاری کارگاه تعیین موارد زیر را به عهده دارد :

- تعیین اهداف کلی، اهداف ویژه رفتاری،

- تعیین عنوان کارگاه،

- تعیین نوع افراد شرکت کننده و نوع تخصص آنها،

- طبقه بندی و گروه بندی شرکت کنندگان به گروه های کوچک، با توجه به تخصص و تجارب آنها،

- پیش بینی و تهیه محتوی آموزشی،

- تهیه سوالات پیش آزمون و پس آزمون و تکثیر آنها به تعداد شرکت کنندگان

- طرح سوالات بحث گرو هی متناسب با تخصصها و موضوع بحث ها

- تهیه فرم ارزشیابی و نظر خواهی پایان کار گاه

- تعیین محل کار گاه

- پیش بینی محل اقامت شر کت کنندگان

- تعیین زمان برگزاری کار گاه

- زمان بندی برنامه( با توجه به مدت سخنرانی ها ، استراحت ، کار گروهی –بحث عمومی –زمان جمع بندی )

- تعیین رئیس جلسه ، دبیر جلسه از میان شرکت کنندگان در هر روز

- پیش بینی ناظر یا تسهیل کننده بحث گروهی

- تهیه و ارسال بر نامه کار گاه جهت افراد شرکت کننده و سایر افراد درگیر

- تعیین انتظارات از افراد شرکت کننده ( توصیه به مطالعه متون خاص ، جمع آوری آمار یا اطلاعات خاص ... ) و ارسال شرح توقعات همراه دعوت نامه

- تهیه دعوت نامه و ارسال به موقع برای افراد شرکت کننده –تعیین زمانی برای قبول فرم در خواست

- پیش بینی و تامین هزینه کار گاه

- پیش بینی و تامین تدارکات و تجهیزات و تعیین مسئول تدارکات و تجهیزات

- نصب پلاکارد های لازم

- ارتباط با مطبوعات برای انجام مصاحبه و تهیه گزارش

- بررسی نهائی وضعیت سالن و کلاسها در دو روز قبل از بر گزاری کارگاه