اداره فرهنگی و فوق برنامه

 امور فرهنگی و فوق برنامه وظیفه برنامه ریزی برای اجرای کلیه برنامه های فرهنگی، هنری و فوق برنامه و ترغیب دانشجویان به شرکت در این برنامه ها و مشارکت در کانون های دانشجویی را برعهده دارد. به علاوه نظارت بر اردوها و سفرهای  فرهنگی دانشجویی که به منظور آشنایی با ابنیه های تاریخی، مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی انجام می شود را برعهده دارد.

ایجاد زمینه مناسب و نظارت بر برگزاری جشن ها، جشنواره ها، مراسم های دانشجویی و نمایشگاه های آثار هنری، دستاوردهای دانشجویی و ارائه محصولات فرهنگی مناسب  به دانشجویان از دیگر وظایف این حوزه می باشد.