اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگی

اداره مطالعات و پژوهش های فرهنگی با هدف آموزش و پژوهش، شامل فعالیت های فوق برنامه، کتابخانه تخصصی فرهنگی، نشریات فرهنگی، کارگاه های آموزشی، دبیر خانه کانون ها و کارگروه های اساتید می باشد.