کانون های دانشجویی

حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی واحد اسلامشهر شامل کانونهای زیر می باشد:

1- کانون دانشجویی مطالعات و تحقیقات حضرت مهدی (عج)

2-کانون دانشجویی ادبی نسل باران

3- کانون دانشجویی جرعه نور(نماز)

4- کانون دانشجویی روان شناسی و مشاوره

5-کانون دانشجویی هنر(شهیدآوینی)

6- کانون دانشجویی تلخنده(تئاتر)

7- کانون دانشجویی فیلم و رسانه

8- کانون دانشجویی موسیقی و آواز سنتی

9-کانون دانشجویی آریانا (افغانستانی)

10- کانون دانشجویی قرآن و عترت(ع)

11- کانون دانشجویی گردشگری و اردو

12- کانون دانشجویی نخبگان

13- کانون دانشجویی دختران بهشت

14- کانون دانشجویی افسران جنگ نرم

15- کانون دانشجویی اندیشه های امام و شهدا

16- کانون دانشجویی دانشگاه و خانواده