دبیرخانه کانون های دانشجویی

در راستای شکوفایی استعداد دانشجویان و پیگیری نیازهای روز آنان و انجام فعالیتهای فرهنگی، هنری و ... توسط دانشجویان دبیر خانه کانون های دانشجویی بر اساس آئین نامه مربوطه اقدام به تشکیل کانونهای دانشجویی نموده  است که به شرح ذیل می باشد:

 1.  کانون دانشجویی مطالعات و تحقیقات حضرت مهدی(عج)
 2. کانون دانشجویی ادبی نسل باران
 3. کانون دانشجویی جرعه نور(نماز)
 4. کانون دانشجویی روانشناسی و مشاوره
 5. کانون دانشجویی هنر(شهید آوینی)
 6. کانون دانشجویی تلخنده (تئاتر)
 7. کانون دانشجویی فیلم و رسانه
 8. کانون دانشجویی موسیقی و آواز سنتی
 9. کانون دانشجویی آریانا(افغانستانی)
 10. کانون دانشجویی  قرآن و عترت(ع)
 11. کانون دانشجویی گردشگری و اردو
 12. کانون دانشجویی نخبگان
 13. کانون دانشجویی دختران بهشت
 14. کانون دانشجویی افسران جنگ نرم
 15. کانون دانشجویی اندیشه های امام و شهدا
 16. کانون دانشجویی دانشگاه و خانواده