کارگروه مشارکت های اجتماعی

محورهای فرعی:

-          - امور مذهبی

-          - امور سیاسی

-          - امور اجتماعی

 

اهداف:

-          - بهره گیری از توانمندی های  جمعی  دانشگاهیان در جهت افزایش سلامت اجتماعی و کاهش آسیب ها

-          - معرفت افزایی دانشگاهیان نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی

-          - توسعه ، ارتقاء و بهره برداری از سرمایه های اجتماعی

-          - تقویت و حمایت از ظرفیت های متفاوت سازمان های مردم نهاد . کانون ها  تشکل ها ، هیات های مذهبی و نشریات

-          - تقویت ارزش ها در مسائل اجتماعی

 

سر فصل برنامه ها:

-          - ایجاد و فعال سازی تشکل های صنفی.

-          - ایجاد و فعال سازی کانون ها و تشکل های اجتماعی.

-          - ایجاد و فعال سازی باشگاه ارزش آفرینی محیط زیست.

-          - فعالیت تشکل های مذهبی.

-          - فعالیت تشکل های سیاسی.

-          - برگزاری جلسات باز و آزاد پاسخ به سوالات اجتماعی دانشجویان.

-          - برگزاری جلسات جریان شناسی داخل کشور با رویکرد منطق گرایی ، عقلانیت و احترام به اندیشه ها.

-          - ارتباط و همکاری با تشکل های مردم نهاد شهرستان.

-          - ایجاد گروه های فعال و مبتکر در اقتصاد فرهنگی.

-          - برگزاری نشست های تخصصی بررسی مسایل اجتماعی ایران.

-          - تأسیس و تجهیز خانه فرهنگ دانشجویی در خوابگاه ها.

-          - تأسیس کانون خیرین و انفاق.

-          - تأسیس کانون رصد آسیب های اجتماعی.

-          - تأسیس کانون تعامل با خانواده.

-          - تأسیس کانون هلال احمر.