کارگاه های کارکنان

کارگاههایی که از اول سال 1393 در حوزه کارمندان برگزار شده، به شرح زیر است:

  1. تربیت دینی 6/2/93-3/3/93
  2. روانشناسی فرهنگی 27/2/93- 31/2/93
  3. تبیین حکومت اسلامی 10/3/93- 24/3/93
  4. آسیب شناسی عزاداری محرم 8/2/93- 15/2/93
  5. آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه 22/2/93- 29/2/93
  6. نماز و احکام 8/4/93- 30/4/93
  7. سیری در سیره نبوب 8/4/93- 16/4/93
  8. روانخوانی و مفاهیم قرآن کریم 8/4/93- 30/4/93
  9. آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه 8/4/93- 23/4/93