کانون اسلامی فلسفه و عرفان

اهداف:

1- فلسفه و عرفان علیرغم اینکه هنر زندگی زیباست، متأسفانه در ارکان زندگی نقش ایفا نمی کند و به علم تبدیل می شود.

2- ساختن مبانی برای ساحت های مختلف زندگی از قبیل فرهنگ، اخلاق و ...

3- حل و دفع شبهات موجود عمدتاً نیازمند مبانی فلسفی و عرفانی است.

4- تبیین عرفان و فلسفه صحیح و عرضه ی آن در برابر دیدگاههای کاذب

5- استفاده از آموزه های فلسفی و عرفانی برای تعامل و گفتگو با جهان معاصر

 

ضرورت:

1- آشفتگی موجود در ابعاد مختلف زندگی انسان، نظیر فرهنگ، اخلاق، هنر، روابط اجتماعی و ...

2- از فلسفه و عرفان همواره علیه باورها، اخلاق و ... استفاده شده است که این امر ضرورت توجه به فلسفه و عرفان و تبیین اندیشه های فاخر فلسفی و عرفانی را به نحو صحیح و کارآمد می طلبد.

3- در مقایسه با نسل قدیم، نسل جدید به سوی عقلانی شدن می رود و این امر ضرورت توجه به فلسفه و عرفان را دو چندان می کند.

 

راهکارها و راهبردها:

1- عمومی کردن آموزش فلسفه و عرفان با زبان عمومی در عرصه های مختلف(فلسفه برای کودکان، خانواده، هنر و ...)

2- اندیشه محور ساختن آموزشها که متأسفانه عمدتاً حافظه محور است.

3- تبیین فلسفه و عرفان با یکدیگر و سپس زندگی از طریق سخنرانی، کارگاه، همایش و ...